DISCLAIMER / COPYRIGHT Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op "Drentsche Patrijshondenkennel/Dutch Patridge Dog Kennel - 'the Gloucester' - the Netherlands" (alle pagina's vallend binnen het domein www.drentsche-patrijshond.eu) berusten bij de webmaster (Marc Hoeijmans). Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Linken en refereren naar "Drentsche Patrijshondenkennel / Dutch Patridge Dog Kennel - 'the Gloucester' - the Netherlands" mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Berichten die u stuurt aan de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan de drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. De drentsche patrijshondenkennel ‘the Gloucester’ behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Teksten: Marc Hoeijmans, Dianna van Houten.
Fotografie/beeldmateriaal: Marc Hoeijmans/ ghm-design (nestfotografie: Luc v.d. Heijniing)